Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

pannagie
Pewne rzeczy nigdy nie umierają, one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają.
— Santa Montefiore
Reposted fromsafeway safeway viaalluring alluring
pannagie
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted fromartfucksme artfucksme viaalluring alluring
pannagie
Szanuj się i spierdalaj od tych wszystkich ludzi, którzy Cię niszczą. Nie pozwalaj się krzywdzić, po prostu.
— zabka
Reposted fromzabka zabka viaalluring alluring
pannagie
8886 38bf
bo to sens mojego bycia.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaalluring alluring
pannagie
"Nie mogę trzymać Cię w ramionach, więc trzymam Cię w myślach."
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl